Politika Privatnosti

POLITIKA PRIVATNOSTI

(poslednje ažuriranje izvršeno dana 25.03.2023.)

PROFIT CENTAR DOO BEOGRAD – Zvezdara, sa sedištem u Beogradu, ul. Borivoja Stevanovića br. 18, matični broj 21323853 (u daljem tekstu: Društvo) čini maksimalne napore u cilju poštovanja relevantnih propisa o zaštiti podataka o ličnosti i omogućavanja ostvarivanja prava lica čiji se podaci obrađuju. Shodno pomenutom, ova Politika privatnosti sačinjena je u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018), uključujući i podzakonske akte donete na osnovu ovog zakona (u daljem tekstu: Relevantni propisi).

Ova Politika privatnosti daje generalni prikaz sistema obrade i zaštite podataka o ličnosti koju sprovodi Društvo. U skladu s tim, po potrebi, a posebno na Vaš zahtev, Društvo Vam može dostaviti i dodatne informacije vezane za obradu Vaših podataka o ličnosti.

Društvo zadržava pravo da po potrebi, a naročito u slučaju izmene relevantnih propisa i/ili načina obrade i mehanizama zaštite podataka o ličnosti od strane Društva, izmeni i dopuni ovu Politiku privatnosti, te molimo da prilikom svakog uvida u ovu Politiku privatnosti proverite kada je izvršeno poslednje ažuriranje iste.

Ovom Politikom privatnosti daju se informacije o:

 1. NAČINU PRIKUPLJANJA I OBRADE VAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI
 2. KATEGORIJAMA LICA KOJE SU OBUHVAĆENE OBRADOM I SVRHAMA OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI
 3. LICIMA KOJIMA OTKRIVAMO PODATKE O LIČNOSTI
 4. KOLAČIĆIMA
 5. PRENOSIMA PODATAKA O LIČNOSTI
 6. MERAMA ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI
 7. OSTVARIVANJU PRAVA LICA ČIJI SE PODACI O LIČNOSTI OBRAĐUJU
 8. KONTAKT PODACIMA DRUŠTVA
 9. NAČIN PRIKUPLJANJA I OBRADE VAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI

Društvo nastoji da podatke o ličnosti prikuplja neposredno od lica na koja se podaci o ličnosti odnose. To će po pravilu biti slučaj već prilikom uspostavljanja prvog kontakta i saradnje sa Vama. Međutim, u određenim slučajevima, neposredno prikupljanje podataka od lica na koje se podaci o ličnosti odnose nije moguće ili nije efikasno rešenje s obzirom na prirodu, pravni osnov i svrhe obrade podataka o ličnosti. U skladu s tim, Društvo može prikupljati i obrađivati Vaše podatke koji su dostavljeni od drugih lica. Druga lica su po pravilu Klijenti, odnosno subjekti sa kojima Društvo ima zaključeni ugovor. Istovremeno, s obzirom na prirodu, pravni osnov i svrhe obrade, Društvu Vaši podaci o ličnosti mogu biti otkriveni od strane nadležnih državnih organa i drugih lica u odgovarajućem sudskom, upravnom ili postupku izvršenja i obezbeđenja. Nezavisno od načina prikupljanja podataka o ličnosti, Društvo je usmereno na uspostavljanje i primenu odgovarajućih mehanizama omogućavanja ostvarivanja prava lica regulisanih relevantnim propisima.

Prilikom obrade Vaših podataka o ličnosti Društvo se pridržava osnovnih načela obrade definisanih relevantnim propisima. U skladu s tim, Društvo nastoji da obrada Vaših podataka o ličnosti bude zakonita, poštena i transparentna, te da se ista sprovodi isključivo u obimu i meri koja je neophodna za ostvarenje izričito određenih i opravdanih svrha. Imajući u vidu okolnost da obrada podataka o ličnosti stvara niz obaveza za Društvo, Društvo ima interes da obrađuje minimum podataka o ličnosti neophodnih za ostvarivanje svrha obrade i to u rokovima koji su opravdani svrhom obrade. Nastojimo da Vaši podaci o ličnosti budu ažurirani i tačni i u vezi s tim pozivamo Vas da nam u navedenom pomognete tako što ćete ukazati na potrebu ispravke i dopune Vaših podataka. Društvo preduzima niz mera i ulaže značajna sredstva i resurse u cilju uspostavljanja efikasnog sistema zaštite Vaših podataka o ličnosti.

 1. KATEGORIJE LICA OBUHVAĆENE OBRADOM I SVRHE OBRADE PODATAKA O LIČNOSTI

Društvo obrađuje podatke o ličnosti svojih zaposlenih i drugih angažovanih lica, kao i kandidata za zaposlenje, odnosno uspostavljanje poslovne saradnje sa Društvom, isključivo u svrhe i u obimu neophodnom za izvršenje pravnih obaveza Društva u oblasti rada, socijalnog osiguranja, socijalne zaštite i drugih pravnih obaveza Društva povodom zasnivanja radnog odnosa, odnosno uspostavljanja saradnje sa ovim licima, kao i radi zaključenja i izvršenja ugovora o radu, odnosno drugog odgovarajućeg ugovora zaključenog sa ovim licima.

Društvo obrađuje i podatke o ličnosti lica prema kojima Društvo ili lice kom Društvo pruža usluge iz oblasti poslovanja Društva ima potraživanje, a u cilju naplate, odnosno ostvarenja navedenog potraživanja.

Društvo obrađuje i podatke o ličnosti korisnika web stranice, a u svrhe omogućavanja efikasnijeg korišćenja web stranice, unapređenja poslovanja i rada Društva i Web stranice.

 1. LICA KOJIMA OTKRIVAMO PODATKE O LIČNOSTI

Osnovna politika Društva s aspekta deljenja, odnosno razmene podataka o ličnosti je preduzimanje iste samo ukoliko je neophodna, uz poštovanje svih pravila i obaveza ustanovljenih relevantnim propisima povodom takvog prenosa.

S obzirom da savremeni uslovi poslovanja nalažu podelu poslova i specijalizaciju, Vaši podaci mogu biti dostavljeni subjektima koje Društvo angažuje za pružanje specijalizovanih usluga, odnosno čije aplikacije i tehnologije Društvo koristi, a u meri u kojoj je ovakvo dostavljanje neophodno radi izvršenja ugovora zaključenog sa ovim subjektima.

Vaši podaci o ličnosti mogu biti otkriveni i nadležnim organima u postupcima za ostvarivanje Vaših prava i/ili prava Društva, kao i radi izvršenja, nadzora nad izvršenjem i dokazivanja izvršenja Vaših i/ili obaveza Društva ustanovljenih na osnovu zakona ili ugovora.

 1. KOLAČIĆI

Radi efikasnije i bolje upotrebe funkcija naše web stranice, kao i radi unapređenja web stranice i poslovanja Društva, Društvo koristi kolačiće i to: kolačiće sesije i kolačiće treće strane. Bliže informacije o obradi podataka o ličnosti koja se sprovodi putem kolačića možete pogledati OVDE.

 1. PRENOSI PODATAKA O LIČNOSTI

Obaveštavamo Vas da Društvo ne prenosi podatke o ličnosti izvan granica Republike Srbije, izuzev podataka prikupljenih putem kolačića treće strane koji mogu biti čuvani na serverima van Republike Srbije.

Ukoliko se uzimajući u obzir prirodu, pravni osnov i svrhe obrade pojavi potreba za prenosom podataka o ličnosti u druge države i međunarodne organizacije, u slučaju da date države i međunarodne organizacije ne obezbeđuju primereni nivo zaštite u skladu sa relevantnim propisima, Društvo će nastojati da obezbedi primenu odgovarajućih mera zaštite podataka o ličnosti.

 1. MERE ZAŠTITE PODATAKA O LIČNOSTI

Društvo preduzima značajne korake u pravcu edukacije svojih zaposlenih i drugih angažovanih lica o pitanjima od značaja za zaštitu podataka o ličnosti. Svi subjekti uključeni u obradu podataka o ličnosti obradu sprovode na osnovu ovlašćenja datog od Društva kojim se definišu ograničenja pristupa i obrade podataka o ličnosti, uslovi i odgovornosti povodom obrade podataka o ličnosti. U skladu s pomenutim, u okviru Društva važi princip „minimalno potrebnih prava“ („need-to-know-basis“). Istovremeno, sva lica uključena u obradu obavezana su na čuvanje poverljivosti podataka u vezi sa obradom.

U cilju obezbeđenja poštovanja relevantnih propisa, Društvo je uspostavilo niz internih procedura i akata koji se primenjuju na obradu podataka o ličnosti u okviru Društva.

Društvo preduzima primerene mere fizičke i tehničke zaštite podataka o ličnosti kojima se sprečava neovlašćeni pristup i obrada podataka o ličnosti, ali istovremeno štiti i integritet podataka o ličnosti. Primenjene mere zaštite podataka o ličnosti testiraju se od strane Društva, a radi procene potrebe unapređenja i izmene istih.

 1. OSTVARIVANJE PRAVA LICA ČIJI SE PODACI O LIČNOSTI OBRAĐUJU

Bliže informacije o obradi podataka o ličnosti koja se sprovodi u vezi s web stranicom pogledajte OVDE.

Internim procedurama u okviru Društva, kao i ugovorima koje je Društvo zaključilo sa drugim licima uspostavljeni su mehanizmi za omogućavanje ostvarivanja prava lica čiji se podaci o ličnosti obrađuju. Ukoliko Društvo u datom slučaju nije ovlašćeno da postupi po Vašem zahtevu isti će biti prosleđen ovlašćenom licu.

Radi efikasnijeg omogućavanja ostvarivanja prava lica, Društvo je propisalo obrazac zahteva za ostvarivanje prava lica u vezi sa obradom podataka o ličnosti. Obrazac zahteva možete preuzeti OVDE.

Naravno, upotreba obrasca koji je Društvo sačinilo nije obavezujuća za Vas, te ukoliko smatrate da je jednostavnije i efikasnije, zahtev možete podneti i u slobodnoj formi, odnosno na način koji smatrate adekvatnim.

 1. KONTAKTIRAJTE NAS

Za dodatna pitanja, a posebno radi podnošenja zahteva za ostvarivanje prava u vezi sa obradom, možete na kontaktirati putem sledećih kontakt podataka:

PROFIT CENTAR DOO BEOGRAD – Zvezdara
Borivoja Stevanovića br. 18, Beograd
broj telefona: 062 518 024
e-mail: 
office@profitcentar.rs

Lice za zaštitu podataka o ličnosti: Milan Mikić
e-mail: 
office@profitcentar.rs
adresa: Borivoja Stevanovića br. 18, Beograd