Kontroling i izveštavanje

U jednom poslovnom sistemu važna uloga pripada finansijskom izveštavanju i kontrolingu. Nažalost, bilo da je u pitanju finansijsko izveštavanje ili kontroling, u domaćim poslovnim sistemima su retko prisutni a često i skroz zanemareni.


ŠTA JE KONTROLING I ZAŠTO JE BITAN?

Kako se pojam kontrolinga prvi put pojavljuje 1971. godine u nemačkim kompanijama, često se definiše kao nemački pristup ostvarivanja ciljeva. Kontroling je odgovornost menadžera, a kontrolor je vlasnik procesa.

„Kontrolor se zalaže za to da pomoću svog pribora za navigaciju (kutije alata) usmerava preduzeće u zonu dobitka. Kontrolor savetuje korisnika (vlasnika, menadžera) za budući razvoj.”  Elmar Mayer


PROCES KONTROLINGA

Kontroling je proces koji se neprekidno odvija u sledeća tri koraka:

  • definisanje ciljeva,
  • razvijanje planova tj. budžeta i
  • kontrola ostvarenja definisanih ciljeva.

Kontrolor ovde igra važnu ulogu jer je on taj koji pomaže menadžeru odnosno vlasniku kompanije prilikom definisanja ciljeva, praćenja budžeta, izrade potrebnih izveštaja i preduzimanja korektivnih mera (ako je potrebno), odnosno za kontrolora se može reći da predstavlja „biznis partnera“ menadžeru.


ŠTA MOŽEMO DA PONUDIMO?

Zahvaljujuću višegodišnjem iskustvu naših zaposlenih spremni smo da vam ponudimo kompletnu uslugu iz domena finansijskog izveštavanja i kontrolinga.

Tu smo da uradimo budžet i analizu planirano-ostvareno, analiziramo vaše bilanse, uradimo cash-flow analizu, analiziramo vaše finansijske pokazatelje i utičemo na njihovo poboljšanje, jednostavno, tu smo za sve vidove finansijskog izveštavanja.
Na mesečnom, kvartalnom ili godišnjem nivou spremni smo da pratimo vaše finansijske pokazatelje i predlažemo mere za poboljšanje istih.


Bavimo se izradom analitičkih pregleda i procenom rizika za svaki element vašeg poslovanja. U zavisnosti od vaših potreba, možemo ponuditi pružanje usluga kontinuirano na mesečnom nivou u smislu outsourcing-a ili kao ad hoc usluge.

Detaljnim analizama koje radimo za vas,
ostajete fokusirani na rast i upravljanje vašom kompanijom.

Jednostavno, u domenu finansijskog izveštavanja, spremni smo da budemo lični analitičar vašeg biznisa, a u domenu kontrolinga, vaš pouzdan poslovni partner.